Nabdka od 11. 10. 2010

 

 

Brambory Laura, Gala 10,- K/kg  
epa erven 9,- K/kg  
Zel bl 8,- K/kg  
Zel erven 10,- K/kg  
Paprika   25,- K/kg  
Rajata   25,- K/kg  
Rajata NS 6,- K/kg  
Mrkev   9,- K/kg  
Celer   18,- K/kg  
Celer NS 6,- K/kg  
Pastink   12,- K/kg  
Cibule   12,- K/kg  
Pr   18,- K/kg  
Dn   10,- K/kg  
       
Jablka   18,- K/kg  
Jablka NS 6,- K/kg  
Hruky   22,- K/kg